O nás Ponuka Certifikáty Referencie Kontakt
„Harmónia osobnostného a profesionálneho rozvoja“

Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie

detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR ako aktualizačné kontinuálne vzdelávanie

v rozsahu 30 hodín, počet pridelených kreditov 8.

 

Hlavný cieľ:

Rozvoj   a prehĺbenie  odborných poznatkov  pedagógov v oblasti 

výchovy a vzdelávania  detí s poruchou pozornosti sprevádzanou

hyperaktivitou a vývinovými poruchami učenia      

 

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm. d/zákona

poskytovať pre:

 

       stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie,

       úplné stredné odborné vzdelávanie

 

Forma vzdelávania:

prezenčná: 30  vyučovacích hodín   


 

Termín zasielania prihlášok: priebežne 2016

aj e-mailom na adresu adevec@adevec.sk

 

 Termíny počas jarných prázdnin:

PREŠOV: 17., 18. a 19. február 2016 

NITRA:    22., 23. a 24. február 2016

TRNAVA: 24.,25. a 26. február 2016

TRENČÍN: 29. február, 1. a 2. marec 2016

ČADCA:   2.,3. a 4. marec 2016 

 Poplatok pri absolvovaní vzdelávania prezenčnou formou:

 

    2,5 €/os./vyučovacia hodina

 

Zľava: pri počte viac ako 20 účastníkov v skup. 2,0 €/os./vyuč. hodina

 

 

Na absolvovanie programu je možné prihlásiť sa aj e-mailom

na adrese adevec@adevec.sk

Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku s podrobnými

inštrukciami k organizácii vzdelávania min 10 dní pred

začiatkom vzdelávania.

 Pre  ucelenú skupinu min. 10  pedagógov zabezpečíme realizáciu vzdelávania v dohodntom termíne.

 /Vzdelávanie môže prebiehať aj formou stretnutí počas troch sobôt/ 

V prípade vážneho záujmu o kurz nás prosím kontaktujte,

pošleme Vám záväznú prihlášku.

 

 

 

 

Firemné vzdelávanie | Kurzy pre poskytovateľov socialných služieb | Poradenská a konzultačná činnosť | Vzdelávanie mediátorov
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov | Špeciálna ponuka
© 2009 ADEVEC s.r.o. | Website by Lighting Beetle.